Prečo vlastne separovať? Oplatí sa to? Aké to má pre mňa výhody?

Ak hľadáte odpovede na otázky prečo separovať, tento článok sa vám ich pokúsi zodpovedať.

V prvom rade si treba pripomenúť, na čo tu separovaný zber máme. Konzumný život, aký v súčasnosti praktizujeme, tu nebol vždy. Je to fenomén poslednej doby. A s týmto fenoménom sa musí vysporiadať aj naše okolie, predovšetkým príroda. Tá totiž nie je pripravená, ani uspôsobená na takéto ľudské správanie. Problém je v tom, že odpad, ktorý vyprodukujeme, väčšinou ďalej nespracúvame, ale končí na skládkach a vplýva na prírodu, ktorá si s ním nevie poradiť (respektíve jej to trvá príliš dlho v porovnaní s rýchlosťou nášho produkovania nového odpadu). Určite uznáte, že donekonečna sa takto správať nedá.

Pomoc prírode

Takže ako prvé, separácia pomáha prírode. Vyseparovaním určitého druhu odpadu umožňujeme jeho opätovné využitie. Napríklad niektoré plastové odpady sa ďalej využívajú v stavebnom alebo textilnom priemysle. Ďalej, roztriedený odpad je možné ľahšie skladovať. Pri skládkach zmiešaného druhu odpadu dochádza k rôznemu priebehu rozkladu jednotlivých komodít, a tým pádom dochádza k rôznym chemickým procesom, ktoré určitým spôsobom vplývajú na svoje okolie. Pri skládkach s odpadom jedného druhu dochádza k menšiemu množstvu takýchto chemických procesov. Takisto je v tomto prípade ľahšia budúca manipulácia s danou skládkou.

Sociálne cítenie

Ďalším aspektom je aspekt sociálny. Nemá priamy vplyv na životné prostredie, ale na nás samotných. Človek je tvor, ktorý prirodzene potrebuje pocit dôležitosti. Separovaním odpadu sa pridáte k veľkej komunite, a dá vám to pocit, že robíte niečo správne a že aj vy ste prispeli a prispievate k pozitívnej veci.

Ekonomické hľadisko separovania

Ďalší dôvod, ktorý tu chcem spomenúť, je dôvod ekonomický. Nemám na mysli ekonomiku krajiny, ale vašu peňaženku. Pretože aj separovaním odpadu viete vo vašej domácnosti ušetriť peniaze. Každá domácnosť totiž platí správcovi (alebo obecnému úradu, ak ide o dedinu) poplatok za odvoz komunálneho odpadu. Tu je dôležité slovíčko komunálny. Za separovaný odpad sa totiž neplatí, platí sa len za odvoz komunálneho odpadu. Cena. Akú platíte za odvoz komunálneho odpadu závisí od viacerých faktorov, ako napríklad počet kontajnerov, objem kontajnerov a frekvencia vývozu. V skratke ale môžeme napísať, že cena sa odvíja od množstva komunálneho odpadu. A tu prichádza na rad triedenie: čím viac totiž svoj domáci odpad vytriedite, tým menej komunálneho odpadu budete tvoriť, a tým pádom by ste mali aj za odvoz platiť menej. Samozrejme, v rodinných domoch si každý vie ustriehnuť, koľko odpadu vyprodukuje a ako ho roztriedi sám. V panelákoch je to o spoločnej dohode a spolupráci. Celkovo však platí, že čím viac sa odpad vytriedi, tím menej platíte za odvoz toho komunálneho.

Ak ste už separovať začali a chcete sa posunúť ďalej, pozrite si aj náš ďalší článok so zoznamom bezobalových obchodov: https://www.skbezodpadu.sk/zoznam-obchodov/